Revizija poslovanja političkih partija, od strane Službe za reviziju CIK BiH, pokazuje da stranke iz godine u godinu uglavnom ponavljaju iste vrste bezakonja.

Problem je što ovi izvještaji kasne godinama, pa su na sajtu CIK objavljene revizije za 2019.

Kada su u pitanju najveće stranke, SDA Bakira Izetbegovića nije prijavila nenovčanu donaciju u iznosu od 21.250 KM, koju je ostvarila prilikom nabavke poslovnog prostora u Tesliću, što je suprotno Zakonu o finansiranju političkih partija BiH.

O čemu se radi? Utvrđeno je da je stranka za nabavku stambeno-poslovne zgrade površine 154 metara kvadratnih i dvorišta od 197 kvadrata isplatila 98.749 KM. Međutim, kupoprodajna cijena, ugovorena između prodavca nekretnine, fizičkog lica i SDA, prema notarski obrađenoj ispravi iznosila je 120.000 KM. To znači da se razlika smatra donacijom koju je SDA prema Zakonu o finansiranju političkih stranka bila obavezna evidentirati u poslovnim knjigama i prijaviti u finansijskom izvještaju.

– Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da priloge fizičkih licа u iznоsu оd 338.252 KM i priloge pravnih lica u iznоsu оd 36.700 KM stranka nije uplaćivala na transakcijski račun Centrale stranke, čime je prekršila odredbe člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka – utvrdili su revizori.

Istovremeno, SNSD je u Programu utroška sredstava za 2019. planirao troškove u iznosu od 3.035.000 KM, od čega se 1.964.000 KM odnosi na režijske troškove, a drugi dio od 1.071.000,00 KM na kupovinu automobila, poslovnog prostora, nabavku opreme i izmirivanje obaveza za izgradnju poslovnog objekta za stranku.

U godišnjem finansijskom izvještaju stranka je iskazala troškove u iznosu od 1.647.311 KM, a revizori tvrde da se SNSD kod pojedinih vrsta troškova nije pridržavao programa, pa je imao veće troškove od planiranih: za reklame i propagande plan je bio da potroše 50.000 KM, a u poslovnim knjigama su prikazali 31.370 KM više od toga; za kupovinu automobila planirali su 150.000 KM, a u istu svrhu potrošili 170.000 KM

Slični prestupi utvđeni su i u poslovanju SDS. Stranka je 2019. planirala da potroši 950.000 KM, a prijavila je trošak od 1.059.488 KM.

Stranka je planirala troškove po osnovu bruto plata i ugovora o djelu u iznosu od 520.000 KM, a potrošila je 617.980 KM; troškove telefona i interneta planirala je u iznosu od 50.000 KM, a ostvarila 53.034 KM; održavanje opreme je koštalo 18.087 KM, a planirano je u iznosu od 5.000 KM… Ugostiteljske usluge u hotelima, restoranima i svadbenom salonu plaćene su, a da korisnik usluga nije potpisao račun.

HDZ BiH, Dragana Čovića, takođe je prekoračila sve planirane pojedinačne troškove, a zanimljivo je su prikazali priloge fizičkih lica u Usori i Tesliću, ukupnog iznosa 2.575 KM, ali novac nije uplaćen na račun stranačke centrale, što je suprotno Zakonu.

– Kontrolom troškova dnevnica i putnih troškova u inostranstvu i troškova prevoza utvrđeno je da je HDZ BiH isplaćivala dnevnice i putne troškove fizičkim licima koja nisu zaposlena u stranci, a na isplaćena sredstva nije u skladu s poreskim propisima obračunala porez na dohodak i doprinose – utvrdili su revizori CIK.

Centrala HDZ je u knjigama evidentirala troškove naknada hotelima za usluge u iznosu od 1.564 KM. Uvidom u račune Hotela „Mostar“ vidi se da na računima nisu navedene osobe koje su koristile hotelske usluge, a isti slučaj je i sa Hotelom „Evropa“ u Brčkom. Istovremeno, na računu Hotela „Mepas“ navedeno da je uslugu noćenja koristio Ivica Nuić, koji prema dostavljenim podacima nije zaposlen u HDZ.